Copyright 2020 - Köszöntjük honlapunkon.

Ajánló

Neveljünk együtt!

Miért mesélj

minden nap

gyermekednek? 

Mini kiállítás

Zsirai-Kiss Janka
rajzai
______________

A hónap verse, dala

Hogy a csibe, hogy

A hónap fotója

Megérkeztünk!

„ A gyermek olyan, mint a víz,

Csupa áttetsző tisztaság

Ha szeretjük, tiszták leszünk mi is,

Lénye lényünket mossa át.”

 

Véleményünk szerint a jó óvoda sokban hasonlít egy jól szervezett családi élethez. Amíg a gyermek távol van az otthonától, szülőpótlóra, a családi légkör pótlására van szüksége.
Az érzelmi nevelés az a kulcs, amellyel a gyermekek és a felnőttek lelkén keresztül megnyitjuk a "csodák világába" vezető utat. A csoda a gyermek személyisége. Minden gyermek egy - egy megismételhetetlen egyéniség szükségleteivel, adottságaival, lehetőségeivel.
Ehhez a munkához az óvoda dolgozói magukból a legjobbat adják. Érzelmeken keresztül vezet az út az értelmi fejlődés magasabb szintjéhez és ebben a szülők együttműködésére számítunk, velük együtt nevelve járjuk végig az óvodai élet útját.

 

 

Pedagógiai elvünk:

Nevelésünket  meghatározza az érzelmi biztonságot nyújtó, közvetlen, szeretetteljes, a másság elfogadására és megismerésére nevelő, élmény-gazdag mindennapok szervezése,melyek kiemelt elvei az egyéni bánásmódot alkalmazó elv, a hátrányos helyzetet kompenzáló elv és az egészséget értéknek tekintő , a megelőzést hangsúlyozó óvó-védő elv. A fenti alapelveket tükrözi saját pedagógiai programunk.

 Ezen elvek tükrében legfőbb célunk egészséges, boldog, önfeledt gyermekeket nevelni. Elérni a  3-4-5 év során, hogy testileg, szellemileg, szociálisan éretten bocsássunk el őket  a számukra új közegbe, az iskolába.

Fentiek zavartalan megvalósítása érdekében biztosítjuk az optimális személyi és tárgyi feltételeket.

Tevékeny, gazdag óvodai életünk  során alapvető és legfontosabb tevékenységi formánk a játék, hangsúlyozva annak önkéntességét, a gyerekek egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatását. Ebbe a sajátosan óvodai tevékenységbe ágyazva folynak a komplex vagy célzott tartalmú fejlesztések, a közösségi szokások alakítása, a készségeket, képességeket fejlesztő tevékenységek az egészséges életmód szokásainak alakítása, az edzettség, állóképesség növelése.

 

 

 Óvodásaink természetes egységükben ismerkednek a világ dolgaival. Tiszteletben tartjuk a gyermek egyéniségét, érdeklődését. Segítjük önkifejezésüket, személyiségük természetes fejlődését – a gyermek választhat, alakíthat, felfedezhet, tévedhet is, ugyanakkor megtanulja a közösség szabályait, megtanulja és gyakorolja a viselkedési normákat. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést és az önfeledt játékot.

 

 

Helyi nevelési programunk kiemelt területei:

 

Anyanyelvi nevelés:

  • Az anyanyelv biztos használatának megalapozása, a beszédkedv felkeltése, fenntartása, az artikulációs bázis ügyesítése, a beszédprodukciós szint emelése, a gyermek-irodalmi értékek közvetítése.

 

 

  •  Az óvodáskorú gyermekek beszédészlelésének, beszédértésének fejlesztése, változatos módszerekkel, spontán beszédhelyzetekkel

 

 

  Zenei nevelés:

    .  Óvodásaink zenei érdeklődésének, alkotókedvének, kreativitásának felkeltése, fenntartása a hangok iránt, elsősorban a népdalkincsünkből merítve.

  . A zene kapcsolatteremtő és közösségformáló erejének felhasználásával érzelmeik gazdagítása, érzékenyítése

A zenét-éneket kísérő mozgással mozgáskoordinációjuk, egyensúlyérzékük és téri tájékozódásuk fejlesztése.

 

 

A két terület szoros egymásra épülése segíti munkánkat, hisz a magyar nyelv zeneisége, hanglejtése, ritmusa és népzenénk –népdalaink hangzásvilága a szöveg, a dallam, a hangszín, a mozgás komplex hatásként érleli gyermekeinket.

Célunk:

  • a gyermekek készségeinek, képességeinek - életkoruknak, egyéni adottságaiknak megfelelő megalapozása, kibontakoztatása,
  • a szocializáció megalapozása, a mindennapi élettel járó közösségi szabályok elfogadtatása, a viselkedési kultúra átadása, optimális idejű beiskolázás,
  • a sérült képességek kompenzáló, korrekciós nevelése, az ép funkciók maximális fejlesztése, - biztonságot, nyugalmat sugárzó környezetben esélyegyenlőség biztosítása.Ünnepeink, hagyományaink (hasonlóak a többi óvoda gyakorlatához)

 

 

  • Az évkörhöz kapcsolódó hagyományos ünnepek
  • Gyermekek ünnepei

 


1993 óta fogadtunk és láttunk el óvodánkban - intenzív szakszolgálati ellátás biztosításával - beszédsérült gyermekeket. Óvodánk saját szakszolgálati ellátása 2012 őszétől megszűnt, de a felhalmozott szakmai tudás és jó gyakorlat továbbra is képessé tesz bennünket arra, hogy tovább vigyük a már kialakított egyedi profilunkat. A már jól bejáratott kompetenciáink az anyanyelvi nevelés területén kiegészítve a zene és művészeti nevelés önkifejezést és személyiségformálást segítő erejével bíztató eredményeket adnak.

 Helyi nevelési programunk, humanista értékrendünk - a magyar óvodapedagógia értékeinek megőrzése mellett - megfelel az európai normáknak.
Hiszünk benne, hogy nevelési szemléletünkkel, alkalmazott pedagógiai módszereinkkel a gyermekek javát szolgáljuk és a reánk bízott gyermekek személyisége egészségesen - a sérült funkciók pedig optimális lehetőségek keretei között fejlődnek.
Fő törekvésünk a prevenció, a tanulási zavar kialakulásának megelőzése, a fejlesztés és az optimális idejű beiskolázás.Feladataink az integrált óvodai nevelésben
Helyi nevelési programunkat és gyakorlati munkánkat – melyben kiemelten kezeljük az anyanyelvi és ének-zenei nevelést- szervezeti, tartalmi, módszertani vonatkozásokban megerősítve érezzük .Szakmai felkészültségünk, személyi és tárgyi feltételeink birtokában biztosítjuk az esélyegyenlőség megadását a gyermekek részére.
Tapasztalataink szerint a beszéd késői kialakulása különböző részképesség zavarokkal jár együtt, mely zavarok befolyásolják a gyermek viselkedését, érzelmi és értelmi fejlődését. Fejlesztésük a nyelvi nevelést középpontba állító, komplex nevelési környezetben valósulhat meg.
Az óvodai nevelésben az anyanyelvi nevelés, a mozgás, a kommunikáció, ill. a vizuo-motoros koordinációs készség fejlesztése alapozza meg a tanulási zavarok megelőzését.

 


A gyermekek számára elengedhetetlen szocializációs színtér keretei között, az örömteli óvodai élet biztosítására és az elmaradt területek fejlesztésének egységességére törekszünk. Helyi nevelési programunkból minden érdeklődő tájékozódhat óvodánk nevelésfilozófiájáról, gyakorlati munkájáról, személyi és tárgyi helyzetéről, szolgáltatásainkról. Továbbá, arról a pedagógiai értékről, amely neveltségben, tudásban, szociális érettségben megjelenő értéktöbblet az óvodáskor végén. Óvodánk nyitott az érintettek és a szakmai érdeklődők számára, tiszteletben tartva és védve a személyiségi jogokat.